Regulamin serwisu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) zwany dalej Regulaminem.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.umedfactory.pl prowadzony jest przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399065; NIP: 7272784120; REGON: 10130208800000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: fumed@fumed.pl; telefon: +48 785 911 624;
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym https://umedfactory.pl/, zwany dalej Serwisem;
  2. warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego;
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Serwis.
 4. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 6. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, „Administratorem” lub „Sprzedawcą”.
 7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator; Usługodawca; Sprzedawca – Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399065; NIP: 7272784120; REGON: 10130208800000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: fumed@fumed.pl; telefon: +48 785 911 624.
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;
 3. Formularz Zamówienia – podstrona Serwisu, której prawidłowe uzupełnienie przez Klienta umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży;
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konsument – Klient, będący osobą fizyczna, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora.
 7. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Regulamin – niniejszy dokument.
 9. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi, umożliwiający zawarcie Umowy Sprzedaży.
 10. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 11. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 12. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

 1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 123) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (tj. z dnia 30 października 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2070)
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
  1. prowadzeniu Konta w Serwisie;
  2. korzystaniu z Formularza Zamówienia;

Konto

 1. Korzystanie z Konta następuje po wykonaniu łącznie następujących czynności przez Usługobiorcę:
  1. Wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie https://umedfactory.pl/index.php/moje-konto/, do czego niezbędne jest podanie:
   1. adresu korespondencji elektronicznej Usługobiorcy;
   2. nazwy użytkownika;
   3. hasła.
 2. W wyniku prawidłowej Rejestracji Serwis tworzy dla Usługobiorcy Konto, które zostaje przypisane do jego adresu korespondencji elektronicznej. Tym samym zawierana jest umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie.
 3. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w Serwisie – w sekcji do tego przeznaczonej – adresu korespondencji elektronicznej lub nazwy użytkownika i hasła.
 4. Jeden Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 5. Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego zablokowania w wypadku:
  1. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. w wypadku nieaktywności Konta przekraczającej okres jednego roku, rozumianej jako zaniechanie wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego Serwisu celem zalogowania się do Konta.
 6. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez złożenia oświadczenia przez Usługobiorcę, w szczególności na adres korespondencji elektronicznej Administratora: fumed@fumed.pl.

Formularz Zamówienia

 1. Korzystanie z Usługi polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia ma swój początek z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie.
 2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności:
  1. wypełnieniu Formularza Zamówienia; oraz
  2. kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”
 3. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
  1. Imienia;
  2. Nazwiska;
  3. Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju);
  4. Numeru telefonu (stacjonarny lub komórkowy);
  5. Adresu korespondencji elektronicznej;
 4. Fakultatywnie w Formularzu Zamówienia Klient może wskazać:
  1. Nazwę firmy;
  2. Uwag do zamówienia (np. dyspozycję wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT).
 5. W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, obligatoryjnie wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta w Uwagach do zamówienia:
  1. Nazwy firmy;
  2. NIP;
  3. Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa).
 6. Ponadto w Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
  1. Nazwy produktu, co następuje poprzez dodanie danego produktu do koszyka;
  2. Ilości poszczególnych Produktów;
  3. Sposobu dostawy Produktów;
  4. Sposobu płatności.
 7. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Usługa Formularz Zamówienia ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fumed@fumed.pl.
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Nazwę firmy (jeśli dotyczy);
  3. Adres e-mail;
  4. Numer telefonu;
  5. Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;
  6. W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w szczególności obrazów ze zrzutem ekranu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

§ 5 Umowa Sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 2. Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.
 3. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na Konto składa Zamówienie, wskazując na witrynie internetowej Serwisu Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”.
 4. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
  1. Imienia;
  2. Nazwiska;
  3. Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju);
  4. Numeru telefonu (stacjonarny lub komórkowy);
  5. Adresu korespondencji elektronicznej;
 5. Fakultatywnie w Formularzu Zamówienia Klient może wskazać:
  1. Firmę;
  2. Uwag do zamówienia (np. dyspozycję wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT).
 6. W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, obligatoryjnie wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta w sekcji Uwag do zamówienia:
  1. Nazwy firmy;
  2. NIP;
  3. Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa).
 7. Ponadto w Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
  1. Nazwy produktu, co następuje poprzez dodanie danego produktu do koszyka;
  2. Ilości poszczególnych Produktów;
  3. Sposobu dostawy Produktów;
  4. Sposobu płatności.
 8. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Kupuję i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
 9. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta także bez konieczności rejestracji w Serwisie i zalogowania na Konto, bezpośrednio poprzez Formularz Zamówienia stosownie do pkt. 4, 5, 6, 7 niniejszego paragrafu.

§ 6 Płatność

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w Formularzu Zamówienia;
 2. Płatność za pośrednictwem systemu PayU.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem:
  1. List polecony priorytetowy;
  2. Paczkomat Inpost;
  3. poprzez odbiór osobisty.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktów, Klient może dokonać ich odbioru pod adresem: ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, Łódż.
 6. Niezależenie od sposobu dostawy, wymagane jest wcześniejszej opłacenie Zamówienia.
 7. Aktualny cennik dostawy dostępny jest w Serwisie, podczas składania Zamówienia.
 8. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Termin dostawy Produktów wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku bankowym lub otrzymania informacji z PayU o rozliczeniu transakcji. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

§ 7 Ceny

 1. Ceny Produktów wskazane w Serwisie:
  1. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);
  2. podawane są w złotych polskich;
  3. nie uwzględniają kosztów dostawy – koszty dostawy zależą od sposobu dostawy Produktu i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.
 2. Całkowity koszt Zamówienia (cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży – Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawca może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzający, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W szczególności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy: Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy: fumed@fumed.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, jeżeli wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie. W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów

 1. Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę, dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na zasadach uregulowanych w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).

§ 10 Wymagania techniczne

 1. Usługobiorca chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:
  1. komputer z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;
  3. rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;
  4. włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

§ 11 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:
  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
  2. rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
  3. udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
  4. uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
  5. nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
  6. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.)

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięciem sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Informacje o sposobie dostępu do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://uokik.gov.pl/, w podstronie „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu.
 3. W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, w wyniku założenia Konta, Administrator powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu po przez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
 4. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych między Usługobiorcą a Administratorem, przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
 5. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności w jej aktualnej wersji dostępnej na stronach Serwisu, pod adresem: [.]
 6. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: [.]
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 października 2022 roku.